سامانه خدمات حیوانات میکروچیپ دار

تعرفه خدمات

1. هزینه "ثبت مشخصات در سایت" پرداختی توسط شما جهت اعتبار یکسال خدمات سایت می باشد و جهت ارائه خدمات به روز، سالانه عضویت خود را تمدید نمایید در غیر این صورت دسترسی به روز رسانی اطلاعات مانند افزودن اطلاعات واکسیسناسیون را نخواهید داشت. در صورت عدم پرداخت و محدود شدن دسترسی اکانت، مشخصات و اطلاعات شما حفظ شده و با پرداخت فاکتور، دوباره حساب شما تمدید خواهد شد.

2. کارت شناسایی و تردد صادر شده برای پت شما بدون انقضا بوده و فقط در صورت مفقودی یا تغییر مالکیت و یا تغییر مشخصات اصلی باید تجدید گردد و هزینه مربوطه باید پرداخت گردد.

هزینه ها:

  1. ثبت نام: رایگان
  2. ثبت حیوان، صدور کارت میکروچیپ و ارسال : 570000 ریال
  3. صدور کارت المثنی و ارسال : 350000 ریال
  4. تغییر مالکیت حیوان و ارسال کارت جدید : 500000 ریال
  5. تمدید سالانه برای یک حیوان : 250000 ریال