سامانه خدمات حیوانات میکروچیپ دار

میکروچیپ های وارداتی

شناسه کد میکروچیپ نوع حیوان نام کلینیک مشاهده
813 364098800000813 سگ گربه اقدسیه مشاهده جزئیات
2232 364098800008176 سگ گربه اقدسیه مشاهده جزئیات
2233 364098800008177 سگ گربه اقدسیه مشاهده جزئیات
2234 364098800008178 سگ گربه اقدسیه مشاهده جزئیات
2235 364098800008179 سگ گربه اقدسیه مشاهده جزئیات
2236 364098800008180 سگ گربه اقدسیه مشاهده جزئیات
2237 364098800008181 سگ گربه اقدسیه مشاهده جزئیات
2238 364098800008182 سگ گربه اقدسیه مشاهده جزئیات
2239 364098800008183 سگ گربه اقدسیه مشاهده جزئیات
2240 364098800008184 سگ گربه اقدسیه مشاهده جزئیات